Over Kredietcoöperatie Veluwe

In 2011 ging het een aantal oud-ondernemers aan het hart dat in tijden van crisis bedrijven lastig krediet kregen. Het idee van een coöperatie was snel geboren.  Zonder dat er destijds nog een wettelijk kader bestond, werd het Collectief Ondernemers Platform (COP) Veluwe opgericht. De oprichtingsdatum was 7 februari 2013. De groep oprichters en bestuurders van het eerste uur bestond uit Ton van Dijk (voorzitter), Jan Schuurman (penningmeester), Truus Omta (secretaris), Rinus Groenendijk (Coaching) en Evert Versluijs (Communicatie en PR). Het was de eerste krediet coöperatie in haar soort. COP Veluwe werd door professor van Dijk van Nyenrode Business University begeleid in het opstellen van statuten, reglementen en het inrichten van de governance.

Nog altijd houdt Kredietcoöperatie Veluwe vast aan de eerste beginselen van de oprichters. Naast een strakke interne regelgeving, heerst ook nog altijd het ‘kerktorenprincipe”. Wanneer een kredietaanvrager vanaf één van de Veluwse kerktorens te “zien” is, dan is de aanvraag gelegen in de regio. Nabijheid is nog steeds één van de pijlers waarop de Kredietcoöperatie handelt.

Het ter beschikking stellen van kennis en kunde is ook nog steeds één van de pijlers waarop het beleid steunt. Elke kredietnemer wordt ook lid van de coöperatie en elke kredietnemer krijgt een coach toegewezen. Deze coach is ook lid van de coöperatie en word toegewezen op basis van de competentie van wat de kredietnemers op dat moment nodig heeft. Dat kan zijn technische kennis, financiële kennis of bijvoorbeeld kennis van een bepaalde branche.

Het eerste krediet werd verstrekt aan een bedrijf dat tandheelkundige protheses vervaardigt met behulp van 3D printers. In 2018 werd het punt gepasseerd dat Kredietcoöperatie Veluwe voor meer dan een miljoen euro aan kredieten had verstrekt. Allerlei bedrijven hebben al dan niet in combinatie met bancair krediet een financiering gekregen via Kredietcoöperatie Veluwe. Van bedrijfsovername in de financiële sector tot het financieren van zonnepanelen op een nieuwe stal van een agrariër en van eenmansbedrijven (zoals een bedrijf in de beauty branche) tot een schildersbedrijf.

Het huidige bestuur heeft als taak om de gebleken haalbaarheid van Kredietcoöperatie Veluwe op te schalen. Het bij behorende 3-jarenplan dat loopt van 2018 tot 2020 heeft dan ook als titel “Van Haalbaar naar Schaalbaar”. Kredietcoöperatie Veluwe is altijd op zoek naar zowel nieuwe kapitaalsleden als interessante kredietnemers. Alle leden kunnen deelnemen niet alleen met hun geld, maar ook met hun kennis en kunde. Zo kunnen ze fungeren als coach of deelnemen aan een van de commissies.

De kredietcoöperatie het Coöperatief Ondernemers Platform – Veluwe U.A. (Kredietcoöperatie Veluwe) is een besloten coöperatie, welke is opgericht bij notariële akte van 7 februari 2013 voor notaris W.J. Doorn te Ermelo en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 57197911. Kredietcoöperatie Veluwe werkt uitsluitend binnen de beslotenheid van de coöperatie: van leden, voor leden en door leden. De leden van Kredietcoöperatie Veluwe vormen de formele en feitelijke zeggenschap structuur. Kredietcoöperatie Veluwe valt niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is vrijgesteld van toezicht door DNB conform de Wet Toezicht Kredietunies.

Kredietcoöperatie Veluwe kent 2 soorten leden:  kapitaalleden en gewone leden. Kapitaalleden zijn rechtspersonen die statutair als doelstelling hebben het beleggen, investeren of participeren in kapitaal van ondernemingen. Kapitaalleden kunnen participeren met A-ledencertificaten van € 10.000 of meer en/of obligatieleningen. Gewone leden zijn natuurlijke – en rechtspersonen die participeren in de coöperatie met B-ledencertificaten van € 1.000 of meervouden daarvan en/of obligatieleningen. De A- en B-certificaten zijn waardepapieren, waarop je jaarlijks achteraf een resultaatafhankelijk dividend ontvangt. De ambitie is 3% . Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.